popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

logo

Με επιστολή που απέστειλε η Π.Ο.Π.Ε.Κ. στον Διοικητή της  Α.Α.Δ.Ε., ζητά διευκρινήσεις σχετικές με την εφαρμογή του άρθρου 66 του ν. 4583/2018.

Τέλος, με το άρθρο 66 Ν.4583/2018 προστέθηκαν στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/2001 τα εξής εδάφια:
«Στις περιπτώσεις που η εκπρόθεσμη καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης αφορά ακύρωση εμπρόθεσμης καταχώρισης και εκ νέου καταχώριση της ίδιας συναλλαγής με προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του αγοραστή πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στα μέλη του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και εντός της ορισθείσας σε αυτό προθεσμίας, δεν οφείλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου. Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου ανακαλούνται, μετά από σχετική αίτηση του μέλους Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., από την εκδούσα τελωνειακή αρχή και τυχόν καταβληθέντα ποσά».
(β) Σύμφωνα δε με την Αιτιολογική Έκθεση του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι: «Σύμφωνα με την αρ. ΔΕΦΚ 5042638 ΕΞ2011/13.10.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2283) τα μέλη μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. από τις 15.11.2011 υποχρεούνται να αναγράφουν στις αποδείξεις λιανικής πώλησης εκτός άλλων και τον Α.Φ.Μ. του πελάτη. Το πρώτο διάστημα μετά την ισχύ της παραπάνω απόφασης παρατηρήθηκε ότι αρκετά μέλη του μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., κατά την κατά το άρθρο 73 παρ. 2 περ. α΄του Ν. 2960/01 (Α΄265) εμπρόθεσμη καταχώρηση των παραστατικών, είχαν παραλείψει να καταχωρήσουν τον Α.Φ.Μ. του πελάτη. Στις 30.11.2011 η αρμόδια τότε υπηρεσία απέστειλε στα μέλη μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο ενημέρωνε ότι σε περίπτωση που μέχρι τις 10.12.2011 δεν συμπληρωθεί ορθά στο σύστημα ο Α.Φ.Μ. των πελατών, οι κινήσεις θα χαρακτηριστούν ως ανακριβείς. Ορισμένα μέλη εξέλαβαν την παραπάνω ημερομηνία ως καταληκτική για την ακύρωση και επανυποβολή των παραστατικών με αποτέλεσμα να προχωρήσουν σε ακύρωση της αρχικής καταχώρησης και σε νέα καταχώρηση των στοιχείων του παραστατικού,συμπεριλαμβανομένου του Α.Φ.Μ. του πελάτη, μέχρι την 10.12.2011, η οποία (καταχώρηση) όμως σε πολλές περιπτώσεις ήταν μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του 14ημέρου που προβλέπεται στην ως άνω διάταξη.
Στη συνέχεια, οι εν λόγω καταχωρίσεις συμπεριλήφθησαν ως εκπρόθεσμες στις καταστάσεις με τις εκπρόθεσμες και ανακριβείς καταχωρήσεις και στάλθηκαν στις κατά τόπο αρμόδιες τελωνειακές αρχές για την επιβολή κυρώσεων με την έκδοση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων.
Η επιβολή όμως κυρώσεων για εκπρόθεσμες καταχωρήσεις, στις οποίες μέλη μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. προέβησαν προκειμένου να συμμορφωθούν στις συγκεκριμένες οδηγίες της Διοίκησης, αντίκειται στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστασίας του διοικούμενου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης των κατά τα ανωτέρω καταλογιστικών πράξεων και επιστροφής των τυχών εισπραχθέντων ποσών, μετά από σχετική αίτηση προς τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των ενδιαφερομένων, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι υπάγονται στη συγκεκριμένη περίπτωση».
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατ’ αρχήν προβλέπεται η επιβολή προστίμου για εκπρόθεσμες καταχωρήσεις συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης» ανά μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., οι οποίες τελέσθηκαν από 1.1.2011 και εφεξής. Πλην όμως, με το Ν.4583/2018 , προστέθηκε, ειδική περίπτωση ανάκλησης της επιβολής προστίμου, εφόσον αυτή αφορά εκπρόθεσμη καταχώριση στο «Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης», λόγω ακύρωσης εμπρόθεσμης καταχώρισης και εκ νέου καταχώρισης της ίδιας συναλλαγής με προσθήκη του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του αγοραστή πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στα μέλη του Μητρώου «ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ». στις 30.11.2011, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και εντός της ορισθείσας σε αυτό προθεσμίας.
Κατόπιν όμως υποβολής συνεχών ερωτημάτων από μέλη των Ενώσεών μας, στα οποία έχουν επιβληθεί πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταχώρηση συναλλαγών λόγω ακύρωσης προηγούμενης συναλλαγής και εκ νέου καταχώρησης με προσθήκη του ελλείποντος Α.Φ.Μ. κατά την πρώτη καταχώρηση, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε, αν σχετικές ηλεκτρονικές επιστολές για ακύρωση της συναλλαγής και επανακαταχώρησης αυτής με τον Α.Φ.Μ. απεστάλησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μόνο στις 30.11.2011 ή και σε άλλες μετέπειτα ημερομηνίες.

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section