popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων, µε ενιαία διαδικασία, στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίµων, πρατηρίων αµιγώς υγραερίου ή µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου, σταθµών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων.

ΣΧΕΤ: Η µε αριθµ. πρωτ. οικ. 24841/1144/30-4-2001 Υ.Α. «Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την διενέργεια: α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίµων, Σταθµών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων» (Β΄ 502).

Με την έκδοση της παραπάνω σχετικής απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών προβλέπεται η διενέργεια τµηµατικών περιοδικών επιθεωρήσεων, µε ενιαία διαδικασία, στις εξής νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων:

α. σε όλα τα πρατήρια υγρών καυσίµων, δηµοσίας και ιδιωτικής χρήσεως,

β. σε όλους τους στεγασµένους σταθµούς αυτοκινήτων, που υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. 455/1976 ή των προγενεστέρων αυτού προεδρικών διαταγµάτων ή Κανονιστικών Αποφάσεων, ανεξαρτήτως του αν είναι αµιγείς ή περιλαµβάνουν και λοιπές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων (αντλίες καυσίµων, πλυντήρια),

γ. σε όλα τα αυτοτελή πλυντήρια, λιπαντήρια, ή πλυντήρια - λιπαντήρια τα οποία εξυπηρετούν οχήµατα, Σελίδα 2 από 4

δ. στα πρατήρια υγραερίου, στο εκτός της εγκατάστασης υγραερίου τµήµα τους (υγρά καύσιµα, πλυντήρια, λιπαντήρια), εξαιρουµένου του τυχόν υπάρχοντος συνεργείου τοποθέτησης συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα.

Σκοπός της παραπάνω σχετικής υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 αυτής, είναι να:

α. εφαρµόσει τις περί επιθεωρήσεων και ελέγχων διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν.2801/2000,

β. καθορίσει κατά ενιαίο τρόπο, τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τα έντυπα, για την υλοποίηση των παραπάνω επιθεωρήσεων και ελέγχων,

γ. διασφαλίσει, την πρόληψη κινδύνων στις παραπάνω εγκαταστάσεις, περιορίζοντας την πιθανή εµφάνισή τους,

δ. διευκολύνει τα στελέχη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης:

i) στην περιοδική επιθεώρηση, µε ενιαία διαδικασία των εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίµων, σταθµών αυτοκινήτων και πλυντηρίων-λιπαντηρίων, προκειµένου να ελέγχεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας τους, ώστε να προλαµβάνονται επισφαλείς καταστάσεις και,

ii) στον εκτεταµένο έλεγχο των ηλεκτρολογικών εν γένει εγκαταστάσεων και στη λήψη προληπτικών µέτρων που θα µειώσει σηµαντικά τους κινδύνους πυρκαγιάς και λοιπών ατυχηµάτων στις επιχειρήσεις που αναφέρεται η παρούσα απόφαση.

Επιπροσθέτως, στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης, ορίζονται τα εξής:

«1. Η επιθεώρηση κάθε εγκατάστασης, που περιλαµβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας, διενεργείται υποχρεωτικά ανά τετραετία µε εξαίρεση τους σταθµούς µε αντλίες καυσίµων όπου προβλέπεται διετία, από υπάλληλο της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Προς τούτο µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους η αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αναρτά σε εµφανές σηµείο της Υπηρεσίας (π.χ Πίνακα ανακοινώσεων) κατάσταση των εγκαταστάσεων, οι οποίες πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του αντιστοίχου έτους. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση καθώς επίσης, για την έγκαιρη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, στα οικεία επαγγελµατικά Σωµατεία, εάν υφίστανται, καθώς και στην Οµοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος. Ο αριθµός των εγκαταστάσεων της κατάστασης ισούται περίπου προς το 1/4 (ή 1/2 εφόσον πρόκειται για σταθµούς αυτοκινήτων) του συνόλου των εγκαταστάσεων, οι οποίες υπάγονται στην δικαιοδοσία της Υπηρεσίας. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, ώστε µε την συµπλήρωση τετραετίας (ή διετίας εφόσον πρόκειται για σταθµούς αυτοκινήτων) να γίνεται επιθεώρηση του συνόλου των εγκαταστάσεων.

3. Η διενέργεια των επιθεωρήσεων πραγµατοποιείται από τεχνικό υπάλληλο διπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό αντίστοιχης ειδικότητας (ή διπλωµατούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό άλλης ειδικότητας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα) της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Νοµάρχη µε εµπειρία κατά το δυνατόν στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην απόφαση αυτή. Η χρονική κατανοµή των Σελίδα 3 από 4 επιθεωρήσεων κατά την διάρκεια του έτους γίνεται, κατά την κρίση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αφού σταθµισθούν διάφοροι παράγοντες όπως, φόρτος εργασίας, άδειες προσωπικού, δυνατότητα πραγµατοποίησης δροµολογίων και ληφθούν υπόψη και οι λοιπές τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Η χωροταξική κατανοµή των επιθεωρήσεων γίνεται από τον Προϊστάµενο της οικείας υπηρεσίας, µε γνώµονα την µείωση των νεκρών χρόνων - διαδροµών, την γεωγραφική οµαδοποίηση, αφού φυσικά ληφθούν υπόψη τα πραγµατικά δεδοµένα όπως οι χιλιοµετρικές αποστάσεις και η κατάσταση οδικού δικτύου».

Σε συνέχεια των ανωτέρω αναφερθέντων και στο πλαίσιο της ανάπτυξης και οργάνωσης ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος κεντρικής εποπτείας και εξ’ αποστάσεως ελέγχου των νοµίµως λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων, από το Τµήµα Εποπτείας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων, της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (∆36) του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, παρακαλούµε όπως, έως και τις 31 Μαΐου 2019, αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) την κατάσταση των λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων του άρθρου 2 της παραπάνω σχετικής υπουργικής απόφασης που χωροθετούνται εντός των διοικητικών σας ορίων και οι οποίες, σύµφωνα µε αυτή, πρόκειται να επιθεωρηθούν εντός του τρέχοντος έτους. Στη συνέχεια, παρακαλούµε όπως αποστέλλετε στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το αποτέλεσµα της επιθεώρησης για κάθε µία από τις ανωτέρω λειτουργούσες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχηµάτων, καθώς και τις τυχόν ενέργειές σας που απορρέουν από αυτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της παραπάνω σχετικής απόφασης.

Τέλος, παρακαλούµε όπως από το επόµενο έτος και εφεξής, η κατάσταση των λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχηµάτων που θα επιθεωρηθούν, να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) µέχρι και την 31η Ιανουαρίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡ∆ΑΣ

 

 

popek.gr - Pre Footer Section