popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

1). Κατά την πασχαλινή περίοδο, παρουσιάζεται αυξηµένη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών που εθιµικά συνδέονται µε το εορταστικό κλίµα των ηµερών. Καθήκον της πολιτείας, προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού, είναι να προβαίνει σε ελέγχους αναφορικά µε την τήρηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της αγοράς και συγκεκριµένα: α) Του Ν.4177/06-08-2013-ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013 «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β) Της απόφασης µε αριθ. πρωτ. Α2-718/31-07-2014-ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ)». γ) Του Ν. 4264/2014-ΦΕΚ 115/Α/15-05-2014 «Άσκηση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. δ) Της µε αριθ. πρωτ. 56885 Απόφασης «Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες» -ΦΕΚ 3107/Β/19-11-2014». ε) Της Υπουργικής απόφασης µε αριθ. πρωτ. 17730/13-02-2017-ΦΕΚ 453/Β/16-02-2017 « Ρυθµίσεις ειδικότερων λεπτοµερειών ………….σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» σύµφωνα µε την οποία οι επιχειρήσεις –δικαιούχοι πληρωµής οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωµής υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους καταναλωτές σχετικά µε την αποδοχή καρτών και µέσων πληρωµής του συστήµατος καρτών πληρωµής, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ν. 4446/2016 (Α΄240)».

Η Εγκύκλιος  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%99%CE%A7465%CE%A7%CE%998-%CE%A3%CE%9B%CE%93?inline=true

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%97%CE%9D465%CE%A7%CE%998-%CE%99%CE%A9%CE%9A?inline=true

Υποχρέωση εφοδιασµού των Φ.∆.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων ∆.Χ. µε ηλεκτρονικά αναγνώσιµο σήµα (ΗΑΣ) καθώς και καθορισµός του τύπου, του περιεχοµένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατ’ εφαρμογή του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ A’ 173) και της Υ.Α Α2-718/2014 (ΦΕΚ B’ 2090), στην επιχείρηση-εξουσιοδοτημένο συνεργείο για έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση συστημάτων μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων «FUELTECH Ε.Π.Ε».

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών.

Η Απόφαση  ΕΔΩ,

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya%2076_2016.htm

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A984653%CE%9F7-3%CE%A1%CE%9C?inline=true

Απόφαση εξουσιοδότησης για Έλεγχο και Σφράγιση λοιπών σημείων, εκτός των σημείων ρύθμισης της ποσότητας, σε όργανα και συστήματα μέτρησης καυσίμων, στην εταιρεία «ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Α.Ε.

Τροποποίηση της με αριθ. Β2-829Α/2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί Διάθεσης πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη Δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Έγκριση βεβαίωσης ολοκλήρωσης και αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων για τη Δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων (e-gas)».

Αριθμ. 52/2016 (4) Υγρά προϊόντα πετρελαίου - Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων ως βιοκαύσιμα και ως βιορευστά - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section