popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων & Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων
Αθήνα, 04/12/2017
Α.Π. : ΔΠΠ 3511
 
Σχ.: Η από 27.11.2017 επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ).
 
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, με το οποίο εκφράστηκαν αντιρρήσεις από την Π.Ο.Π.Ε.Κ αναφορικά με τη σφράγιση του κελύφους (πορτών) των αντλιών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διαλαμβανομένων στα άρθρα 84 και 85 της Υ.Α. 91354/2017 (Β’ 2983, Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για τη διασφάλιση/σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων των οργάνων μέτρησης καυσίμων, ανεξαρτήτως του αν έχει προβλεφθεί η σχετική σφράγιση από τον κατασκευαστή, η υπηρεσία μας τοποθετείται ως εξής:
 
Προκειμένου να εφαρμοστούν οι απαιτήσεις των άρθρων 84 και 85, τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία οφείλουν διασφαλίσουν τα προβλεπόμενα κρίσιμα μετρολογικά σημεία με κάθε πρόσφορο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ασφαλείας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η πλειοψηφία των οργάνων δεν διαθέτουν την απαραίτητη κατασκευαστική πρόβλεψη σφράγισης. Γι αυτόν το λόγο η πλειοψηφία των εξουσιοδοτημένων συνεργείων επιλέγει την σφράγιση του κελύφους (πόρτες) του οργάνου, προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικά ορισμένα κρίσιμα μετρολογικά σημεία.
 
Η υπηρεσία μας, κατόπιν διερεύνησης, κρίνει ότι η σφράγιση του κελύφους της κεφαλής του οργάνου είναι αποδεκτή, καθώς διασφαλίζει όλα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία που αφορούν το ηλεκτρονικό τμήμα, ορισμένα από τα οποία είναι αδύνατον να διασφαλιστούν χωρίς κατασκευαστική πρόβλεψη (π.χ. διασφάλιση μη αφαίρεσης σύνδεσης μεταξύ του παλμοδότη και του υπολογιστή). Επίσης, αφενός η πλειοψηφία των εξαρτημάτων που βρίσκονται στην κεφαλή είναι μείζονος μετρολογικής σημασίας και αφετέρου, η σφράγιση του κελύφους της 
κεφαλής δεν δημιουργεί περιορισμούς στην λειτουργία του οργάνου καθώς δεν απαιτείται πρόσβαση του χειριστή στο ηλεκτρονικό τμήμα, παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως τυχόν αντικατάσταση λαμπτήρα.
 
Ωστόσο, τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία που βρίσκονται στο ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα του οργάνου (κάτω μέρος) δύναται να διασφαλιστούν με επί μέρους σφραγίσεις εξαρτημάτων, χωρίς να απαιτείται η σφράγιση του κελύφους. Επίσης, στο τμήμα αυτό υπάρχουν πολλά εξαρτήματα μη μετρολογικού ενδιαφέροντος για τα οποία δεν απαιτείται σφράγιση και συνεπώς η επισκευή τους δεν είναι απαραίτητο να διενεργηθεί από εξουσιοδοτημένο
συνεργείο. Ωστόσο, ορισμένα κρίσιμα μετρολογικά σημεία που αφορούν σε διανομείς υγραερίου, όπως διαφορική βαλβίδα και βαλβίδες στη γραμμή επιστροφής ατμού (βάνες), ενδεχομένως να μην είναι εφικτό να διασφαλιστούν με χρήση των συνηθισμένων τύπων σφραγίδων, λόγω έλλειψης κατασκευαστικής μέριμνας. Για αυτό το λόγο, παρακαλούμε να εξεταστεί η σφράγισή τους με εναλλακτικού τύπου σφραγίδες (π.χ. ταινίες ασφαλείας).
 
Σε κάθε περίπτωση, εφιστούμε την προσοχή στους πρατηριούχους όπως ελέγχουν περιοδικά την ακεραιότητα τόσο των μηχανικών σφραγίδων, όσο και των ταινιών ασφαλείας και σε περίπτωση που διαπιστώνεται φυσική φθορά να μεριμνούν άμεσα για την αντικατάστασή τους από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
 
Τέλος, παρακαλούνται οι εισαγωγείς ή οι κατασκευαστές των οργάνων μέτρησης, να εξετάσουν τυχόν κατασκευαστική τροποποίηση ορισμένων εξαρτημάτων μετρολογικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη η διασφάλισή τους.
 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βασίλειος Μανασής

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section