popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και επλήγησαν από το σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016.

Σχετικά :

1. Οι διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α΄270/24-12-1997)

2. Η Υπουργική Απόφαση αριθμ. Φ14/οικ.333/6-3-98 (ΦΕΚ Β’ 272/18-3-1998).

3. Η αριθμ. 6/2014 Εγκύκλιος Οδηγία της Υπηρεσίας μας.

Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές, η Πολιτεία ενεργοποιεί τις πιο πάνω σχετικές πάγιες διατάξεις με τις οποίες:

- Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και

- Κεφαλαιοποιούνται οι τρέχουσες και καθυστερούμενες εισφορές, μέχρι το τέλος του προηγούμενου, της φυσικής καταστροφής, μήνα. Για την άμεση και ενιαία εφαρμογή της ρύθμισης στους πληγέντες ασφαλισμένους δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις – οδηγίες:

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/2894/Α325 (ΦΕΚ Β΄2473/11.08.2016) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού – Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 2 οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ:  Ολόκληρος ο Δήμος Ανδρίτσαινας- Κρεστενών

Β) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ:  Οι Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Άσπρων Σπιτιών, Βασιλακίου, Ηράκλειας, Λούβρου, Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αρχαίας Ολυμπίας  Οι (Τ.Κ.) Λαμπείας και Ορεινής της (Δ.Ε.) Λαμπείας

Γ) ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ:  Ολόκληρη η (Δ.Ε.) Ζαχάρως  Οι (Τ.Κ.) Νέας Φιγαλείας και Πετραλώνων της (Δ.Ε.) Φιγαλείας.

Δ) ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:  Η (Τ.Κ.) Ανεμοχωρίου της (Δ.Ε.) Βώλακος.  Η (Τ.Κ.) Βαρβασαίνης της (Δ.Ε.) Πύργου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που διατηρούν στις πληγείσες περιοχές επαγγελματική στέγη ή δραστηριότητα, που αποδεδειγμένα υπέστη ζημία από τον σεισμό της 15ης Φεβρουαρίου 2016.

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πιο κάτω ασφαλιστικές εισφορές:

 Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι (6) μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.

 Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Οφειλές ασφαλισμένων που έχουν ρυθμιστεί με άλλες διατάξεις μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής, προσαυξημένο με τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν σε αυτό κατά τον προηγούμενο της καταστροφής μήνα.

Τυχόν ευεργετήματα που είχαν παρασχεθεί, μέσω των ειδικών διατάξεων, δεν χάνονται ως προς το μέρος της οφειλής που έχει εξοφληθεί (π.χ. εκπτώσεις).Για την ένταξη στη ρύθμιση (αναστολής) τρεχουσών εισφορών δεν είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

3 Προσοχή !

- Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπάγονται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

- Δεν υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Ως μήνας έναρξης του εξαμήνου αναστολής ορίζεται ο μήνας κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (01.02.2016).

 Είναι υποχρεωτική η καταβολή τρεχουσών εισφορών από τη λήξη της περιόδου αναστολής και έως το τέλος της ρύθμισης.

 Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου αναστολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος κάθε μήνα που ακολουθεί.

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μετά την λήξη της περιόδου αναστολής θα πρέπει να καταβληθούν όλες οι απαιτητές εισφορές και δόσεις (μετά την περίοδο αναστολής), με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και επιβαρύνσεις.

Με την αριθμ. 6/2014 Εγκύκλιο Οδηγία της Δ/νσης Εσόδων έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες – διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους, τη διαδικασία ένταξης, τις προϋποθέσεις και όρους απώλειας, τον υπολογισμό της οφειλής και τους χρόνους καταβολής, την χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές περίθαλψης καθώς και πληροφορίες για τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ πραγματοποιούνται προσαρμογές στο Μητρώο Φυσικών Καταστροφών (Μ.Φ.Κ.) για την ολοκλήρωση των οποίων θα ενημερωθείτε προκειμένου να προχωρήσετε στην καταχώρηση των ρυθμίσεων που θα πραγματοποιηθούν. Του παρόντος να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της υπηρεσίας σας.

Συν/να: 1. Σχέδιο αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

2. Σχέδιο απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση 3. Πίνακας αποπληρωμής δόσεων

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

popek.gr - Pre Footer Section