popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 

Από τη σύστασή της το 2000, η ΡΑΕ ασχολήθηκε με το θέμα αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου στον τομέα πετρελαιοειδών και η τελική της εισήγηση πήρε τη μορφή νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον Οκτώβριο του 2002 (Ν. 3054/02, ΦΕΚ Α΄ 230/02.10.02) και τέθηκε σε ισχύ την 01.01.2003.

Με το Ν. 3054/02 ανατίθενται στη ΡΑΕ εισηγητικές αρμοδιότητες σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση και την παρακολούθηση της αγοράς πετρελαιοειδών. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

  1. Η ΡΑΕ γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης σχετικά με την έκδοση του Κανονισμού Αδειών και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.

Τον Ιούλιο 2004, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε το πρώτο σχέδιο Κανονισμού Αδειών το οποίο υποβλήθηκε για παρατηρήσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Μετά από επεξεργασία των παρατηρήσεων η ΡΑΕ διαμόρφωσε δεύτερο σχέδιο Κανονισμού τον Νοέμβριο 2004, το οποίο και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης και την επεξεργασία των παρατηρήσεων και απόψεων που υποβλήθηκαν σε αυτή, η ΡΑΕ ολοκλήρωσε τον Κανονισμό Αδειών τον Αύγουστο 2005. Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο 2005 (Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Δ2/16570/07.09.2005 - ΦΕΚ Β΄ 1306/16.9.2005).

Ο Κανονισμός Αδειών ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών για την άσκηση δραστηριοτήτων πετρελαιοειδών, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις ασκήσεως της αντίστοιχης δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι η διύλιση, η μεταφορά με αγωγό, η εμπορία, η λιανική εμπορία και η εμφιάλωση υγραερίων. Μέσω των όρων των αδειών που χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό οργανώνεται το σύστημα εποπτείας των επιχειρήσεων του κλάδου.

Παράλληλα με τον Κανονισμό Αδειών, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε σε δύο στάδια τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας. Με τον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του νέου καθεστώτος τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, ιδίως δε ο τρόπος εκπλήρωσης της υποχρέωσης, η εποπτεία και ο έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων, η πιστοποίηση των αποθηκών τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και οι όροι της πρόσβαση τρίτων σε αυτούς με σκοπό την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους. Το σχέδιο Κανονισμού τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η ενσωμάτωση παρατηρήσεων των φορέων της αγοράς και των υπηρεσιών του ΥΠΑΝ ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο Ολοκληρωμένος Κανονισμός Τήρησης τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο 2007 (Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθμ. Δ1/Τμήμα Β’ /12565/12.06.2007 - ΦΕΚ Β΄ 1015/21.6.2007).

Η υποχρέωση της τήρησης των αποθεμάτων επιβάλλεται σε όσους εισάγουν πετρέλαιο, ημικατεργασμένα προϊόντα και τελικά προϊόντα προς κατανάλωση στην εγχώρια αγορά, στα διυλιστήρια και στους Μεγάλους Καταναλωτές. Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται σε αποθηκευτικούς χώρους των υπόχρεων, ίδιους ή μισθωμένους ή κατά παραχώρηση της χρήσης, που έχουν πιστοποιηθεί ως αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, καθιερώνεται έτσι ελεύθερη και διαφανής προσβασιμότητα τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους, ανεξάρτητη από την ύπαρξη ή όχι σύμβασης προμήθειας με τον κάτοχο των αποθηκευτικών χώρων.

Αρμόδια διοικητική αρχή για την παρακολούθηση εφαρμογής των Κανονισμών είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

  1. Η ΡΑΕ συμμετέχει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων, η οποία μεταξύ άλλων συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και ρυθμίζει θέματα διάθεσης των αποθεμάτων ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης.

Πιο συγκεκριμένα, η ΡΑΕ συμμετέχει δια του Προέδρου της στην Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων (άρθρο 13). Μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων περιλαμβάνεται και η κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού υγρών καυσίμων που προκύπτουν από αισθητή μείωση ή αναμενόμενη μείωση των προμηθειών της χώρας σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα. Η ΡΑΕ έχει εκπονήσει Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και το υπέβαλλε στην Επιτροπή, που έχει την αρμοδιότητα εισήγησης του Σχεδίου στον Υπουργό.

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, στο Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης:

   • Παρέχεται λεπτομερής ορισμός των κρίσεων εφοδιασμού της χώρας σε υγρά καύσιμα, οι οποίες διακρίνονται σε κρίσεις παγκόσμιου ή τοπικού χαρακτήρα.

   • Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και το πλαίσιο ενεργειών των διαφόρων δημόσιων υπηρεσιών μετά τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου και προβλέπεται η διαδικασία σύγκλισης ειδικών συντονιστικών οργάνων, πέραν της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων που προβλέπεται από το ν. 3054/2002, με σαφείς αρμοδιότητες.

   • Επιβάλλονται ειδικές υποχρεώσεις υποβολής δελτίων και αναφορών στους συμμετέχοντες στην αγορά πετρελαιοειδών ώστε να διασφαλίζεται έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με τις επιπτώσεις κρίσης και την πορεία εφαρμογής των μέτρων έκτακτης ανάγκης.

   • Περιγράφονται λεπτομερώς μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία μπορεί να εφαρμοσθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό αναλόγως του είδους της κρίσης (τοπική ή παγκόσμια), της έκτασης και της αναμενόμενης διάρκειας αυτής.

 

  1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη ΡΑΕ στοιχεία τιμών πετρελαιοειδών και βιοκαυσίμων, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του ΥΠΑΝ

Τον Ιούνιο 2004, η ΡΑΕ διαμόρφωσε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ και εισηγήθηκε στον Υπουργό Ανάπτυξης σχέδιο απόφασης σχετικά με την κοινοποίηση στο υπουργείο και στη ΡΑΕ του τρόπου διαμόρφωσης των τιμών πετρελαιοειδών στην ελληνική επικράτεια από τα διυλιστήρια, τους εισαγωγείς και τις εταιρίες εμπορίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3054/2002. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (Δ1/11144, ΦΕΚ Β΄ 995/05.07.2004) εκδόθηκε τον Ιούλιο 2004 κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους. Σήμερα κοινοποιούνται σε τακτική βάση στοιχεία στην ΡΑΕ από τους υπόχρεους.

  1. Γνωμοδοτεί στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών σχετικά με την επιβολή, γενικά ή τοπικά, ανώτατων ορίων στις τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων και βιοκαυσίμων για την αντιμετώπιση δυσμενών επιπτώσεων που μπορεί να προκληθούν στην οικονομία της χώρας, λόγω υψηλών διεθνών τιμών πετρελαίου ή λόγω μη ικανοποιητικής λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών σχετικά με την επιβολή, γενικά ή τοπικά, ανώτατων ορίων στις τιμές πετρελαιοειδών προϊόντων γνωμοδότησε θετικά, για πρώτη φορά, σχετικά με την επιβολή ανώτατων τιμών καταναλωτή στα πετρελαιοειδή προϊόντα σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας το καλοκαίρι του 2003, κατόπιν ερωτήματος του ΥΠΑΝ. Αντίστοιχη εισήγηση έγινε τον Αύγουστο του 2008 (ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 346/2008) και το Μάρτιο του 2010 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 610/2010).

 1. Οι κάτοχοι αδειών του Ν.3054/02 υποχρεούνται να παρέχουν στη ΡΑΕ κάθε στοιχείο ή πληροφορία σχετικά με τη δραστηριότητά τους στον τομέα των πετρελαιοειδών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως στοιχείων τιμών και ποσοτήτων πετρελαιοειδών που διακινούν καθώς και στοιχείων που σχετίζονται με την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας και αγωγούς μεταφοράς.

 2. Κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να δημοσιοποιεί στοιχεία τιμών ή ανταλλαγμάτων για την πρόσβαση τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.

Η ΡΑΕ έχει ολοκληρώσει τις γνωμοδοτικές της υποχρεώσεις και στην παρούσα φάση, και μετά από πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού προβλέπεται ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ για την εποπτεία της αγοράς των πετρελαιοειδών.

Με βάση το Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ Α 137/7.8.2009) περί αναθεώρησης Διατάξεων του Ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο (Μάιος 2010) για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ανατίθενται στη ΡΑΕ και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης τρίτων σε αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.

 • Διατύπωση γνώμης στον Υπουργό για την επέκταση πρόσβασης τρίτων και σε άλλες υποδομές, πέραν των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 3054/2002.

 • Διαβίβαση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στοιχείων από τα οποία διαπιστώνονται εναρμονισμένες πρακτικές ή άλλες στρεβλώσεις του υγιούς ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 703/77 (ΦΕΚ Α 278).

popek.gr - Pre Footer Section