popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΑ΄, 22 Μαρτίου 2018,  Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία  ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 68

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄303), της παρ. 4 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α΄150) και της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια έως εξής:

«Αν µετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων η- µερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολο- γητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία επανυποβο- λής. Αν το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να ε- γκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, θεωρείται ότι οι αιτού- µενες µεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόµενος νοµίµως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρ- χή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησης µέσα στις ανωτέρω προθεσµίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή ίση µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών κατά των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκατα- στάσεων Εξυπηρέτησης Οχηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υ- ποδοµών και Μεταφορών.»

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρ- θρου 18 του ν. 4439/2016 (Α΄222) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν, µετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία επανυποβολής. Αν το διάστηµα των δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να ε- γκρίνει ή να απορρίψει το αίτηµα, θεωρείται ότι οι αιτού- µενες µεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόµενος νοµίµως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισµό. Επίσης, ο ενδιαφερόµενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρι- σης, µπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄44).

Η µη έγκαιρη διεκπεραίωση µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα κατά των υπαιτίων προϊσταµένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή ίση µε τις αποδοχές τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τµήµα Πρατηρίων Παροχής Καυσίµων και Ενέργειας της Διεύ- θυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέ- τησης Οχηµάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχηµάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα- φορών.»

Άρθρο 69

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄208), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4439/2016, η ηµεροµηνία «10η Δεκεµβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30ή Οκτω- βρίου 2018».

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρα- τηρίων ή σταθµών αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων, κα- θώς και ολικών ανακατασκευών υφισταµένων πρατηρίων ή ολικών ανακατασκευών σταθµών αυτοκινήτων µε α- ντλίες καυσίµων υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθµού. Σε υφιστάµενα πρατήρια ή σταθµούς αυτοκινήτων µε αντλίες καυσίµων είναι υποχρεωτική η εφαρµογή της µε- λέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας µόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθµού. Η µελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον αρµόδιο µηχανικό και υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο στο φάκελο της Υπηρεσίας.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του 43 π.δ. 595/1984 (Α΄218) καταργείται.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4439/2016 αντικαθί- σταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μετα- φορών καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέ- σεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αµιγώς υ- γραερίου (LPG), αµιγώς πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των µικτών πρατηρίων υγρών καυσί- µων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσµένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών.»

5. Δεν νοούνται πρατήρια υγρών καυσίµων σε ισόγεια κτιρίων µε ορόφους κατά την έννοια του άρθρου 25 του ν. 4439/2016, τα υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων και οι υφιστάµενοι σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρή- σης εξοπλισµένοι µε αντλίες υγρών καυσίµων, όταν το σύνολο των εγκαταστάσεων ή του εξοπλισµού αποθή- κευσης και διακίνησης υγρών καυσίµων αυτών βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των τριάντα (30) µέτρων από το περίγραµµα των κτιρίων των πρατηρίων. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι λοιπές κατά περίπτωση διατά- ξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίµων.

Άρθρο 70

Ρυθµίσεις για τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού

1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) µέτρων από το πλησιέστερο σηµείο των κτηρίων ή χώρων µε χρήσεις µιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες υγρών καυ- σίµων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθµοί αυτοκι- νήτων µε αντλίες υγρών καυσίµων εφαρµόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά µέτρα και συσκευές, για την ενί- σχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄222).

Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίµων, καθώς και οι αντλίες υγρών καυσίµων των σταθµών αυτοκινή- των που χωροθετούνται σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) µέτρων αλλά δεν λαµβάνουν τα ανωτέρω µέτρα, αποµακρύνονται µέσα σε οκτώ (8) έτη από την έ- ναρξη ισχύος του ν. 3897/2010. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέµατα καταργείται.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την έ- ναρξη ισχύος του παρόντος µπορεί να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρούνται προκει- µένου να καταργηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ΄ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, είτε για τη διατήρηση υφισταµένων πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG) και µικτών πρατηρίων, ή για την ίδρυση νέων πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG) και µικτών πρατηρίων, ή για τη µετατροπή υφισταµένων πρατηρίων υγρών καυσίµων σε µικτά πρατήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ει- δικά µέτρα και συσκευές, που επιβάλλεται να εγκαταστήσουν τα πρατήρια του προηγουµένου εδαφίου για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λει- τουργία τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέµατα καταργείται.

3. α. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περί- πτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α΄268), µε την παρ. 5 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α΄82), αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθµευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαµενών αποθήκευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων λεωφορείων. Στην περί- πτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίµων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέ- ρειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.»

β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρµόζο- νται έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.

4.α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» (Α΄ 174), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση του εδαφίου 2.α της υπο- παραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες δια- τάξεις» (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθµευσης των οχηµάτων και αποθηκευτικές ε- γκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, µπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαµενές αποθή- κευσης καυσίµων αποκλειστικά για τον εφοδιασµό των ιδιόκτητων ή µισθωµένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το σύνολο των δεξαµενών υπερβαίνει τα επτά (7) κυβικά µέτρα εκδίδεται άδεια λει- τουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίµων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επι- κοινωνιών της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. 37776/2645/30.5.2017 (Β΄ 1882) και σε κάθε άλλη περί- πτωση επιτρέπεται η λειτουργία µετά την έκδοση πιστο- ποιητικού πυρασφάλειας. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.»

β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρµόζο- νται έξι (6) µήνες µετά τη δηµοσίευση του παρόντος.

5. Το σηµείο β΄ της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄216), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 τροποποιείται ως εξής:

«β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περι- πτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίµων, αµιγώς υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου µεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασµένους σταθµούς αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισµάτων, όπου οι επιτρεπόµενες χρήσεις των υπερκείµενων 44 ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως τροπο- ποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208).»

Άρθρο 71

1. Μετά το άρθρο 51 του ν. 4403/2016 (Α΄125) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Άρθρο 51Α

Η ρύθµιση του άρθρου 51 του παρόντος νόµου ισχύει αναλογικά και για τους στεγασµένους σταθµούς αυτοκι- νήτων του άρθρου 2 του π.δ. 455/1976 (Α΄169), που απο- δεδειγµένα λειτουργούσαν µέχρι τις 31.12.2015 και συ- νεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικη- τικών ορίων του παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε µε το από 25.4.1996 Πολεοδοµικό Διάταγµα (Δ΄ 499), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 455/1976 για τους στεγασµένους σταθµούς αυ- τοκινήτων και οι εκµεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι- νωνιών τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 του π.δ. 455/1976, σε συνδυασµό και µε τη διαδικασία της υπ’ αριθµ. οικ.81590/1446/Φ.4.2./28.12.2015 κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄3002) για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόµιµης Λειτουργίας στεγασµένου σταθµού αυτοκινήτων, χωρίς να κωλύεται η σχετική διαδικασία από τις διατάξεις που καθορίζουν τις χρήσεις γης.»

2. Οι άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί στους υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) επιτρέπεται να ανανε- ώνονται ανά τριετία µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που έχουν χορηγηθεί.

3. Στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, αλλά δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους, οι οριζόµενες προς τούτο χρήσεις γης ισχύουν µέχρι την οριστική πράξη απαλλοτρίωσης. Έως τότε επιτρέπεται να λειτουργούν και ιδρύονται εγκαταστάσεις υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων, των οποίων η χρήση δεν απαγορευόταν από τις προγενέστερες διατάξεις, χωρίς να κωλύεται από τον παραπάνω χαρακτηρισµό η διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων προς τούτο διοικητικών πράξεων, όπως άδεια λειτουργίας και βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας.

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section