popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Νομοθεσία

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση  που αφορά στους όρους και προϋποθέσεις ίδρυσης πρατηρίων ιδιωτικής χρήσης για τις μεταφορικές εταιρείες.
Με την υπ’ αριθμόν 128145/18-12-2020 (ΦΕΚ 5583/Β/18-12-2020) Υπουργική Απόφαση οι μεταφορικές εταιρείες μπορούν να ιδρύουν πρατήρια ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ), στις εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ιδρύονται τα πρατήρια για τα εργοτάξια. (ΦΕΚ 1882/Β/30-5-2017)
Συγκεκριμένα πρέπει οι μεταφορικές εταιρίες να διαθέτουν 5 άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ή ο αριθμός αυτός να συμπληρώνεται με αυτοκίνητα που ανήκουν σε συνεργαζόμενες (με σύμβαση) μαζί τους άλλες μεταφορικές εταιρείες. Η εγκατάσταση του πρατηρίου μπορεί να διαθέτει δεξαμενή και αντλία τύπου skid (container).
Οι μεταφορικές εταιρείες οι οποίες διαθέτουν δεξαμενές υγρών καυσίμων μόνο με πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς άδεια λειτουργίας από τις Διευθύνσεις Μεταφορών πρέπει εντός εξαμήνου να προσαρμοστούν στα παραπάνω αναφερόμενα και να εκδώσουν τη σχετική άδεια λειτουργίας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 123403/09-12-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, έχει δοθεί νέα παράταση για την κατάθεση των δικαιολογητικών για την δημιουργία του ψηφιακού μητρώου των πρατηρίων καυσίμων, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2021.

Παρακαλούμε πολύ, όσοι  δεν έχετε τακτοποιήσει τη συλλογή και αποστολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται για τη συμπλήρωση του ψηφιακού μητρώου του πρατηρίου σας, να το πράξετε άμεσα.

Πιθανότατα δε θα δοθεί άλλη παράταση για το σκοπό αυτό.

Η ΠΟΠΕΚ η οποία διεκδίκησε και πήρε τη νέα αυτή προθεσμία, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι συνάδελφοι πρατηριούχοι.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) και ο Τεχνικός Σύμβουλός της Παναγιώτης Καρανάσιος είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, ώστε να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι.

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών πρέπει να ολοκληρώσουν τις καταχωρήσεις μέχρι και την 31η Ιουλίου 2021.

Επίσης ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχει εκδοθεί και η υπ’ αριθμ. οικ.59388/940 Υπουργική Απόφαση,ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ , για τη δημιουργία ψηφιακού μητρώου για πλυντήρια, λιπαντήρια, σταθμούς αυτοκινήτων και συνεργεία αυτοκινήτων. Η καταληκτική ημερομηνία για την συμπλήρωση αυτού του ψηφιακού μητρώου είναι η 9η Αυγούστου 2021.

Όσοι συνάδελφοι διαθέτουν κάποια από τις παραπάνω εγκαταστάσεις (συνεργεία ή/και σταθμούς οχημάτων, πλυντήρια, λιπαντήρια), παρακαλούνται άμεσα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη συγκεκριμένη υπουργική απόφαση.

Είμαστε και σε αυτή την περίπτωση στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση ή βοήθεια.

Δημοσίευση της με αριθμ. πρωτ. 101737/18-11-2020 (Β΄ 5191/2020) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με ΑΔΑ:ΨΚ50465ΧΘΞ-1Χ0 αναφορικά με το ψηφιακό μητρώο πρατηρίων.
Αποστολή στοιχείων έως 31/3/2021. Ενημέρωση επί μεταβολών στοιχείων και προσωρινή ανάκληση αδείας σε περίπτωση με ενημέρωσης  με υπαιτιότητα πρατηρίου. Διευκρινίσεις αναφορικά με τη συμπλήρωση πεδίων

↓                   ↓                       ↓

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ 9 12 2020

ΙΟΒΕ: Οριακή υποχώρηση στις πωλήσεις του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών |  naftemporiki.gr

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.(30/7/2020)

↓                 ↓               ↓

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%95%CE%98%CE%A14653%CE%A08-%CE%94%CE%913?inline=true

ΑΑΔΕ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4758/2020 (Α’ 242) “Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για τη προσέλκύση φορολογικών κατοίκων".
Σας κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή, οι διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4758/2020  (Α 242),οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου στο ΦΕΚ, ήτοι από 4/12/2020 και σασ γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Ενημερωθείτε 

↓        ↓          ↓

https://www.aade.gr/sites/default/files/2020-12/e2192_2020.pdf

 

Δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4758, με αντικείμενο την  περιστολή του λαθρεμπορίου, ο οποίος περιέχει ρυθμίσεις για τον κλάδο.
Πριν την ψήφισή του,  επί του εν λόγω νομοσχεδίου τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ   στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων  της Βουλής κατά την ακρόαση φορέων,
όπως επίσης είχαν κατατεθεί και οι θέσεις της ΠΟΠΕΚ στην αντίστοιχη δημόσια διαβούλευση. 

ΝΟΜΟΣ 4758/ 4.12.2020 ΦΕΚ 242Α "Περιστολή του λαθρεμπορίου  - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις".

              ↓           ↓            ↓

file:///C:/Users/User/Downloads/document%20

Τροποποίηση της υπ.αρ.πρωτ. 15816/1092/3-6-2020 εγκυκλίου περί υποχρεωτικής εγκατάστασης συστήματος δια- μανδάλωσης (INTERLOCK)σε πρατήρια αμιγώς υγραερίου (LPG) και σε μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίου(LPG)

   ↓                        ↓                             ↓           

http://www.nomotelia.gr/photos/File/114979-20.pdf

Έλεγχος σήμανσης δεξαμενής ADR και αποστολή φωτογραφίας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος πιστοποιητικών οχημάτων ADR ΚΤΕΟ

    ↓        ↓       ↓

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ σήμανσης δεξαμενής ADR και αποστολή φωτογραφίας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

popek.gr - Pre Footer Section