popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

Διαγωνισμοί

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή υγρών καυσίμων με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στην περιφέρειά της, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα από 01-04-2017 έως και 31-08-2017. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της διαμορφούμενης μέσης εβδομαδιαίας λιανικής τιμής πώλησης του καυσίμου στον Νομό Πρέβεζας όπως αυτή προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου με την έκδοση μηνιαίου δελτίου τιμών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 49.600,00 €

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης) από το ελεύθερο εμπόριο, συνολικής αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων) μέχρι του ποσού της εγκριθείσας πίστωσης των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ (34.573,00 €), με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016), για την κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου του Τ.Σ.Φ. Παρανεστίου και του ΠΡΟΚΕΚΑ Δράμας και όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Δράμας, προς το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης, βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για το χρονικό διάστημα από 6-3-2017 ως 14-7-2017, Ειδικός Φορέας 07-593, έτους 2017.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

Προκήρυξη στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενες σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ για την Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, (CPV:09135100-5), συνολικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%94%CE%99046%CE%A8%CE%962%CE%9D-%CE%A4%CE%999?inline=true

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έγκριση όρων διακήρυξης, µελέτης, τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών, διάρκειας ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, για τις ανάγκες του ∆ήµου Καισαριανής και του Ν.Π.∆.∆. «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΜΑΝΩΛΙ∆ΗΣ», βάσει του Ν.4412/2016.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Καυσίμων Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προκηρύσσουµε συνοπτικό διαγωνισµό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης προς κάλυψη ανελαστικών αναγκών κίνησης του μηχανοκίνητου στόλου της Δ/νσης Αστυνομίας Φωκίδας και των Αστυνομικών Υπηρεσιών που επιχειρούν στο Νομό Φωκίδας : Δ.Α. Φωκίδας & Υφισταμένων Υπηρεσιών έδρας της (Επιτελείο, Α.Τ.-Τ.Τ.-Τ.Α.-Τ.Μ.∆. Άµφισσας), Α.Τ .- Τ.Τ. Ιτέας, Α.Τ. Γραβιάς, Α.Τ. ∆ελφών, Α.Τ. Λιδορικίου, Α.Τ. Ευπαλίου για το σκοπό αποφυγής ακινητοποίησης αυτού και αδυναμίας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και τάξης , βασικών αρχών της αποστολής του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Προκήρυξη  ΕΔΩ,

https://diavgeia.gov.gr/doc/94%CE%95%CE%98465%CE%A7%CE%987-%CE%981%CE%94?inline=true

Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης Δήμου Παπάγου – Χολαργού» συνολικού προϋπολογισμού 53.940,00 €, των όρων διακήρυξης (με συμπλήρωση τυποποιημένου έντυπου υπεύθυνης δήλωσης -ΤΕΥΔ) και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 124/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2017.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section