popek.gr - Top Section

popek.gr - Sub Header Section

popek.gr - Main Section

popek.gr - Main Component

 

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  ανοικτό  διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο προοίμιο της σχετικής διακήρυξης και κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη, που την εξειδικεύει και την εφαρμόζει,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ 2.419.354,8 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 3.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: την  ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ).

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) : 09100000-0.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία, τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών [Άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 2 και παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (30-09-2019). Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η   07/10 /2019 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  11.00  και καταληκτική ημερομηνία και ώρα η   07 /11 /2019, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι 14/11/2019, ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Οι προσφορές θα ισχύουν για τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών του διαγωνισμού και η ισχύς τους μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν :

         Δικαίωμα συμμετοχής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 του ν.4412/2016).
 2. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Το μοναδικό νόμισμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τιμής προσφοράς στο διαγωνισμό, του συμβατικού τιμήματος και της πληρωμής της αμοιβής του Ανάδοχου, είναι το ΕΥΡΩ.

Η παράδοση θα γίνεται  όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη αριθμ. 07/2019.

Η πληρωμή των δικαιούχων και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 07/2019

Ο προμηθευτής, κατά την πληρωμή του, υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις, καθώς και σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, και στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση:(Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.uhi.gr

Νέα Άρθρα

 • Tου Γιώργου Ασμάτογλου Προέδρου της ΠΟΠΕΚ

  Η αγορά πετρελαιοειδών και ο ρόλος των πρατηριούχων

  Τα υγρά καύσιμα και γενικότερα τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αποτελούν ένα κλάδο της οικονομίας με τεράστια δυναμική που διατρέχει όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας...

 • Tου Χ. Μαυράκη (επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ)

  "Πληγή" στο κράτος δικαίου η παράνομη διακίνηση καυσίμων

  Στην σημερινή Ελλάδα της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, οι εκάστοτε Κυβερνήσεις των τελευταίων 10 ετών αναζητούν καθημερινά τρόπους οικονομικής ισορροπίας και δημοσιονομικής προσαρμογής, καταλήγοντας όμως στην εύκολη λύση...

 • Tου Δημήτρη Μακρυβέλιου (Σύμβουλος ΠΟΠΕΚ)

  Αγορά πετρελαιοειδών: Διαχρονική παραβατικότητα

  Ένα από τα θέματα στην λίστα μεταρρυθμίσεων , για τα οποία διαπραγματεύεται σήμερα η Κυβέρνηση, αφορά και το θέμα ελέγχου της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπόριο, νοθεία, δασμοφοροδιαφυγή, κλοπή. κ.λπ.), με ότι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα...

   

popek.gr - Pre Footer Section